کد خبر: 6176
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Coronal Mass Ejection(CME)

فوران تاج خورشیدی

/ / / Coronal Mass Ejection(CME) / CME /

انتقال موادبه شکل  پلاسما شامل ذرات الکترون و پروتون وتا حد کمتر٬ عناصر سنگینتری مانند اکسیژن هلیم وآهن از طریق انفجارات شدید در تاج خورشید به همراه میدان مغناطیسی.بر خلاف بادهای خورشیدی که تقریبا" بطورثابت از خورشید به سمت بیرون جریان دارنداین انفجارها با میدانهای مغناطیسی بسته وساختمان مغناطیسی تاج ارتباط دارند.این فورانها با کمک کرونوگراف یا تاج نگار قابل مشاهده هستندواولین بار در سال 1971 بوسیله یک رصدخانه خورشیدی واقع در فضا کشف شده اند.

این انفجارها معمولا" با شراره های خورشیدی ومناطق فعال همراه بوده وموجب طوفانهای شدید خورشیدی می شوند. طوفانها بزرگ  اثرات مخربی روی ارتباطات ٬کار ماهواره ها وحتی خطوط پرظرفیت  انتقال نیرو دارند وروی شکل مغناطکره زمین نیزاثر می گذارند.شفق های قطبی نیزاز نتایج این فورانها میباشند.

سرعت ذرات پرتاب شده می تواندبین 50 تا 2000 کیلومتر در ثانیه باشد ولی بطورمتوسط در حدود 489 کیلومتر در ثانیه است.علاوه بر اثرات مستقیم رسیدن امواج ناشی از آن  برهمکنش امواج انفجاری این فورانها با ذرات بادهای خورشیدی که دارای سرعت کمتری هستند هم می تواند موج شکل گیری طوفانهای مغناطیسی دیگری شود. .جرم مواد پرتاب شده در یک فوران  نیز در حد دهها میلیون تن می باشد.تعداد انفجارها در زمان حداقل فعالیت خورشیدی  در حدود یک ودر زمان حداکثر فعالیت به 5 تا 6انفجار در روز می رسد.

درباره مکان فورانها نیز گفتنی است در زمان حداقل فعالیت در نزدیکی استوای مغناطیسی خورشید رخ می دهند ودر زمان بیشینه فعالیت نیز در تمام مناطق می توانندرخ دهند.بطور کلی تعداد فورانها در زمان حداکثر فعالیت خورشید در چرخه 11ساله بیشتر است .

انرژی این فورانهاناشی از ترکیب مجدد خطوط مغناطیسی با بار مخالف می باشد. مشاهدات نشان می‌دهد که گاهی میدان‌های مغناطیسی همجوار، با یکدیگر آمیخته شده و در قالب ترکیب‌بندی جدیدی در می‌آیند. در این فرآیند که اتصال مجدد مغناطیسی گفته می‌شود،‌ خطوط نیرو با جهت‌ متضاد با یکدیگر برخورد کرده و در قالب جت‌های پرتو x و فورانهای خورشیدی انرژی آزاد می‌کنند. انرژی فورانهای تاجی به اندازه میلیاردها بمب هیدروژنی است.

تصویری که در بالا مشاهده می کنید توسط تلسکوپ فضایی سوهو تهیه شده است.در این تصویر قرص خورشید پوشانده شده است ودایره مرکزی نشاندهنده  خود خورشید می باشد.

منبع : با همکاری سایت پارس اسکای

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection