تثلیث ماه

 

مدیریت سایت :
                      عبدالرضا لاوری

   


 

 

طوفان خورشیدی
Solar storm

ذراتی از جنس الکترون و پروتون ویونهای سنگین که در پی انفجارات سطحی خورشید  از آن جدا شده وبه سوی فضا ازجمله زمین رها می شوند. این طوفانها بعد از چند روز به زمین رسیده وموجب اختلالاتی بصورت القاءمغناطیسی در خطوط انتقال نیرو می شوند.ماهواره STEREO با هدف اعلام خطر رسیدن طوفانها به زمین به فضا پرتاب شده است.

 

 

 

 

 

۴۵۳۱۹۸۳   پیاده سازی : خلیج فارس آنلاین