سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پروتون
Proton

یک ذره زیر اتمی پایدار با بار الکتریکی مثبت.جرم آن 1.007399 واحد جرم اتمی .پروتون در واقع هسته اتم هیدروژن نیز می باشد.بهمین دلیل می توان پروتون را تشکیل دهنده 87 درصد جرم کل کیهان دانست.تعداد پروتونها نشانگر عناصر مختلف در طبیعت می باشد.بر اساس تئوری های جدید نیمه عمر آن بین ده بتوان 35 الی ده بتوان 45 سال می باشد.

 

۷۶۹۸۴۷۱   پیاده سازی : کافه نورون