کد خبر: 5794
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Antares / /

روشن ترین ستاره صورت فلکی عقرب، ستاره‌ای ابر غول از رده طیفی M1.5 Ib باقدر 03/1 می باشد که تغییراتی بین قدر 2/1 تا 9/0 درفاصله زمانی حدود 6 سال دارد. قرمز رنگ بوده در فاصله 604 سال نوری قراردارد. قطر آن حدود700 برابر خورشید بوده و در صورتیکه در جای خورشید قرار می گرفت تا نزدیکی مدار مشتری رادر دل خود جای می داد. قدر مطلق آن 31/5- ، درخشندگی آن بیش از 10000 برابر خورشیدو دمای سطحی آن در حد 2700 درجه کلوین است. این ستاره در هاله ای از گازهای درخشان که از خود ستاره بیرون می‌آیند قراردارد و این مسئله اندازه‌گیری بعضی از کمیتهای آن را مشکل کرده است.به دلیل دمای کم، بیشترین انرژی برون داد این ستاره در ناحیه مادون قرمز طیف قرار دارد. درخشندگی این ستاره در طیف مادون قرمز 65000 برابر خورشید است. جرم این ستاره 15 تا 18 برابر جرم خورشید است وباتوجه به این جرم احتمالاً در چند میلیون سال آینده یا همین امشب به یک ابرنواختر تبدیل خواهد شد. این ستاره روشن تر عضو اجتماع ستاره ای عقربی قنطورسی است که نزدیکترین اجتماع ستاره ای OB می باشد. این ستاره دارای همدمی آبی رنگ از رده طیفی B4Ve است که قدر آن 4/5 ودر فاصله 3 ثانیه قوسی از آن قرار دارد. قطر آن 4 برابر خورشید، دمای آن 18000 درجه و درخشندگی آن احتمالاً 1900 برابر خورشید است. دوره چرخش آن به دور ستاره قلب العقرب حدود 900 سال وفاصله واقعی آنها در حد 550 واحد نجومی است. جرم این همدم 7 تا 8 برابر خورشید است و احتمالاً در آینده به یک ستاره کوتوله سفید ابر جرم تبدیل خواهد شد. دیدن این ستاره همدم که در ضمن احتمالاً چشمه امواج رادیویی ضعیفی هم می باشد به دلیل درخشندگی بسیار زیاد قلب‌العقرب بسیار مشکل است. این ستاره در سال 1819 زمانیکه ماه از جلوی ستاره قلب‌العقرب می گذشت ونور آن پوشیده شده بود کشف شد. کلمه انتارس به معنای رقیب مریخ است چرا که از لحاظ سرخی به مریخ شبیه بوده و از آنجائیکه در نزدیکی دایره البروج قرار دارد گهگاهی با سیاره مریخ اشتباه گرفته می شود.