سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ثانیه قوسی
Arc Second (second of Arc)

یک واحد اندازه گیری زاویه های کوچک.برابربا یک شصتم دقیقه قوسی یا یک سه هزاروششصدم درجه قوسی.جدایی زاویه ای ستاره های دوتایی و قدرت تفکیک تلسکوپها بر اساس این واحد بیان می شود.

 

 

 

۷۶۹۸۴۶۵   پیاده سازی : کافه نورون