سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قدرت تفکیک زاویه ای
Angular Resolution

توانایی یک تلسکوپ یا میکروسکوپ دراندازه‌گیری جدایی زاویه‌ای دو جسم بسیار نزدیک به هم.در واقع توان تفکیک برای یک تلسکوپ همان توانایی تلسکوپ در آشکار کردن جزییات است. قطر دهانه ورودی و طول موج نور دوکمیت مهم مرتبط با اندازه قدرت تفکیک زاویه‌ای به شمارمی آیند. قدرت تفکیک تلسکوپ‌هابر حسب ثانیه‌ قوسی بیان می شود.هر چه قطر دهانه بیشتر باشدتوان تفکیک هم بیشتر شده ومی توان جزییات ریزتری از جرم را مشاهده نمود. 

قدرت تفکیک هر عدسی یاآینه به دلیل اثر پدیده پراش محدود است با توجه به طبیعت موجی نور    امواج نور ورودی به سیستم با هم تداخل کرده و یک گروه پراش به وجودمی آورند. اگردهانه ورودی نور گرد باشد گرته پراش تولید شده هم گرد بوده واندازه آنرا معیار رالی تعیین می‌کند.

 

 

 

۷۶۵۵۴۹۸   پیاده سازی : کافه نورون