کد خبر: 5740
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Aldebaran / /

ستاره آلفای ثوری که به همراه ستاره‌های قلب‌العقرب Regulus و فم‌الحوت چهار ستاره سلطنتی ایرانیان به حساب می‌آمده است. قدر آن 84/0 قدر مطلق 6/0- و در فاصله 65 سال نوری قرار دارد. از رده طیفی5kIII بوده و به رنگ نارنجی دیده می‌شود. جرم آن25 برابر جرم خورشید، قطر آن 95 برابر خورشید، دمای سطحی ان 3400 درجه کلوین و درخشندگی آن 1000 برابر خورشید است و در مرحله تبدیل به  کربن تولید انرژی می‌کند. تغییرات قدری به اندازه‌ 2/0  دارد و قطر زاویه‌ای آن در حد 02/0 ثانیه قوسی اندازه‌گیری شده است. سرعت چرخش این ستاره به دوره خودش در حد 2 سال است و دارای یک همدم کوچک از نوع کوتوله . از رده طیفی M2 می باشد. ظاهراً مشاهده‌ می شود که جزء ستاره‌های خوشه  قلائص است در حالیکه این طور نیست چرا که این خوشه در فاصله 160 سال نوری قرار دارد. اگر این ستاره در مکان خورشید قرار میگرفت حدود 20 درجه از پهنه آسمان را می پوشاند و زندگی روی زمین را غیر ممکن می ساخت. در سال 1997 وجود یک سیاره با جرم حدود 11 برابر جرم سیاره مشتری حول آن ستاره گزارش شده است. الدبران د رعربی به معنای تعقیب کننده است چرا که ظاهراً به نظر می‌رسد این ستاره، ستاره‌های خوشه پروین را تعقیب می کند. برای پیدا کردن آن در آسمان‌باید کمربند جبار را به سمت راست ادامه بدهید اولین ستاره پرنور همین ستاره است.

درمورد چهار ستاره‌ای که در بالا به آن اشاره شد و مورد توجه خاص ایرانیان از حدود 3 هزار سال پیش بود، گفتنی است روشن ترین ستاره‌های آسمان نبوده‌اند بلکه فاصله آنها به گونه‌ای است که هر کدام یک فصل را نشان می دهند و زاویه‌ی بین آنها حدود نود درجه می‌باشد.