کد خبر: 5693
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Alpha Centauri (Rigil kentaurus, Toliman)

ستاره آلفا قنطورس

/ / / Alpha Centauri (Rigil kentaurus, Toliman) / Rigil kentaurus /

نزدیکترین ستاره چندتایی به خورشید با قدر28/0- که سومین ستاره پر نور آسمان هم به حساب می آید ودر نزدیکی صورت فلکی صلیب جنوبی درنیمکره جنوبی آسمان قرار دارد. قدر ستارهA در حدود 4/0- از رده طیفی G2V جرم 1/1 برابر جرم خورشید، قطر آن 4/1 برابر قطر خورشید، دمای سطحی آن 5700 درجه و درخشندگی 8/1 برابر خورشید. قدر ستاره B برابر با 34/1 ، رده طیفی K1V جرم آن 907/0 برابر خورشید،‌ قطر در حد 3/4 و قدر مطلق ستاره B نیز برابر با 7/5 است.

دوره تناوب دوستاره در حدود 80 سال می باشد. فاصله واقعی آنها در حدود 25 واحد نجومی یاحدود 3600 میلیون کیلومتر است.

فاصله ستاره آلفا قنطورسی برای اولین باردر سال 1839 بروش اختلاف منظر اندازه‌گیری شد. Bessel یکسال پیش از این باهمین روش فاصله ستاره 61 دجاجه رااندازه‌گیری کرده بود. مشاهدات جدید فاصله ستاره آلفا را در حدود 395/4 سال نوری نشان می دهد. زاویه مدار چرخش A و B نسبت به خط دید 80 درجه و خروج از مرکز مداری نیز 52/0 است. اختلاف منظر دوستاره آلفا قنطورس 742/0 ثانیه قوسی است.

ستاره آلفا قنطورس دارای همدمی است که نام آن پیروکسیما قنطورس است. این ستاره با فاصله ۱/۴ سال نوری نزدیک ترین ستاره به خورشید می باشد  از رده طیفی M5Ve، جرم 1/0 جرم خورشید و از قدر 11 است. ستاره  ای از نوع کوتوله قرمز بوده، نور آن 7000 برابر خورشید و قدر مطلق آن 4/15 است.

با وجود فاصله 2/2 درجه ای از مجموعه Aو B به دلیل داشتن حرکت مشابه در فضا است، که این سه ستاره به عنوان همدم شناخته شده اند ظاهراً دروه تناوب این ستاره به دور ستاره الفا در حدود یک و نیم سال است. ستاره پروکسیما ستاره ای متغییر از نوع درخشی بوده و گه‌گاهی به اندازه یک قدر نور آن بیشتر می‌شود. مدار این ستاره به صورت سهموی (hyper bolic) است.

تصور بر این است که سیستم ستاره ای قنطورس دارای۹ عضو دیگر می‌باشد که به صورت پراکنده در فضا قراردارند.دوستاره A و B از شناخته شده ترین ستاره های آسمان هستند و به دلیل شباهت زیاد به خورشید کاندیدای خوبی برای وجود سیارات فرا خورشیدی هستند. برای کسب اطلاعات در مورد احتمال وجود ستاره به سایت زیر مراجعه نمائید.

 Homepage. Sunrise. Ch/homepage/schatzer/Alpha-centuri