کد خبر: 5529
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Chandrasekhar limit

حد چاندراسخار

/ / / Chandrasekhar limit / /

بیشترین جرمی که یک کوتوله سفید می تواند داشته باشد(1.44 برابر جرم خورشید).این حد را چاندراسخار در سال 1931 محاسبه کرده است.او این حد را برای ستاره هایی که هسته آنها بیشتر از هلیم تشکیل شده وکند می چرخند محاسبه نموده است.هر چه جرم ستاره بیشتر باشد قطر ستاره کمتر شده چگالی آن بیشتر می شود تا اینکه فشار دژنره الکترون با گرانش آن برابر می شود .جرم ستاره که به حد چاندراسخار نزدیک می شودسرعت الکترونها به سرعت نور نزدیک می شوند (یعنی به حالت نسبیتی می رسند) در این حالت فشار الکترونهای نسبیتی نمی تواند با گرانش مقابله کند بنابراین گرانش بر آن غلبه می کند وقطر ستاره کمتر شده وچگالی آن بالا می رود.در این حالت اکترونها با پروتونها ترکیب شده و نوترون بوجود می آورند واز این به بعد ستاره به یک ستاره نوترونی تبدیل می شود وفشار دژنره نوترون از افزایش چگالی جلوگیری کرده وستاره به یک حالت پایداری نسبی  می رسد.

چاندراسخار نام اخترفیزیکدانی هندی آمریکایی است.