کد خبر: 5377
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / T taurus variable stars / /

ستاره هایی جوان ،سبک وزن با وزن کمتر از 3 برابر جرم خورشید ودارای سنی کمتر از 10 میلیون سال که هنوز در حالت انقباض گرانشی بسر می برند.این ستاره ها در مرحله بین پیش ستاره بودن تا تبدیل شدن به ستاره ای از رشته اصلی هستند.این ستاره ها تنها در سحابیها یا خوشه های خیلی جوان مشاهده می شوند.از رده طیفی G  تا M  هستند دارای طیفی با خطوط جذبی پهن وخطوط نشری قوی (بیشتر مربوط به هیدروژن-آْلفا)می باشند.درخشندگی آنها از ستارگان رشته اصلی مشابه باهمان رده طیفی بیشتر بوده وفراوانی لیتیوم آنها زیاد است که این نشان دهنده جوان بودن آنهاست چراکه این عنصر  درون ستارگان بسرعت از بین می رود.

این ستارگان معمولا" دارای قرص برافزایشی اطرافشان  که بازمانده  زمان شکل گیری شان است می باشند.

  گروه ستارگان نامنظم ثوری T را تپش های بسیار سریع آنها وتغییرات نوری شان مشخص می کنند.تغییرات نوری می توانند ناشی از تغییر شکلهای درون قرص برافزایشی،فعالیتهای شدید در جو ستاره ویا ناشی از وجود ابرهای گاز وغبار که در نزدیکی آنها وجود دارد باشند.

براساس ویژگیهای طیف سنجی که ناشی از حالت قرص شان می باشد می توان این ستارگان را به دو گروه تقسیم کرد:

ستارگان تی ثوری کلاسیک وستارگان تی ثوری با خطوط ضعیف.گروه اول دارای قرصی قوی هستند که منجر به خطوط نشری قوی گردیده وگروه دوم دارای قرصی هستند که بسیار ضعیف بوده ویا دیگر وجود ندارد.گروه دوم دارای اهمیت زیادی هستند چراکه بیانگر وضعیت ستارگان در مراحل اولیه شکل گیری ومستقل از مواد سحابی می باشند.مقداری از مواد قرص ناپدید شده می تواند در شکل گیری پیش سیاره اطراف ستاره نقش داشته باشد.براساس تخمین ها در حدود 60 درصد ستارگان تی ثوری که که جوان تر از 3 میلیون سال سن دارند احتمالا" دارای قرص بوده درحالیکه ستارگانی که سن آنها در حدود 10 میلیون سال است تنها ده درصدشان دارای قرص اطرافشان هستند.این ستارگان دارای تابش قوی در ناحیه مادن قرمز هم می باشند.

ستارگان متغییر FU  جباری دارای نزدیکی زیادی با این گروه هستند.نزدیکترین ستارگان تی ثوری در ابر مولکولی ثور و رو حوایی(rho Ophiuchus) قرار دارند که هر دو در فاصله حدود 460 سال نوری می باشند.ستاره تی در صورت فلکی ثور سر دسته این ستارگان می باشد ودرون یک ابر تاریک قرار گرفته است.خورشید خودمان هم در طی مرحله تکامل زمانی رابه شکل ستاره تی ثوری سپری کرده است.

این ستارگان متعلق به دسته ستارگان انفجاری بوده با نماد IT  هم شناخته می شوند.