کد خبر: 5831
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Alphekka

الفکه

ستاره آلفا تاج / / / Alphekka / Alphecca / Gemma

پرنورترین ستاره صورت فلکی تاج شمالی با قدر دو وبيست ويك صدم ، قطر آن سه وشش دهم برابر خورشید، دمای سطحی آن 8700 درجه کلوین، درخشندگی آن 68 برابر خورشید و در فاصله 74 سال نوری قراردا‌ردجرم آن نود وشش صدم برابر جرم خورشید،  دارای یک همدم کوتوله زرد از رده طیفی G5Vاست.

فاصله دو ستاره به اندازه فاصله سیاره تیر تا خورشید یعنی درحدود 40 میلیون کیلومتر است و بابررسی تغییرات نور ستاره  اصلی و مورد همدم مشخص است.ستاره آلفا جزء خوشه متحرک دب اکبر است. این خوشه شامل چند ستاره از دب اکبر ، ستاره شعرای یمانی و چند ستاره دیگراست.خورشید از میان این خوشه می گذرد.نام این ستاره از کلمهAlNair al fakkah  گرفته شده است.