کد خبر: 5826
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Alnitak / /

ستاره زتای جبار، ستاره چپ در کمربند جبار ستاره‌ای چند تایی است. قدر آن يك وهفت دهم منفي، درخشندگی آن 47000 برابر خورشید ودر فاصله825  سال نوری از خورشید قرار دارد. قطر آن 25 برابر قطر خورشید و دمای سطحی آن 17000 برابر خورشید است

این ستاره دارای یک همدم زرد رنگ با قدر سه وشصت وهشت دهم در فاصله زاویه‌ای دو وچهار دهم  ثانیه قوسی می‌باشد.