کد خبر: 5756
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / H-alpha / /

یک خط نشری منتشر شده توسط هیدروژن با طول موج 6562.8 آنگستروم (656.281 نانومتر)در منطقه قرمز طیف.این طول موج نشانه ای از وجود هیدروژن یکبار یونیده در سحابیهای گازی آسمانی می باشد.

در مدل اتمی ارائه شده توسط بوهر الکترونها تنها مجاز هستند در ترازهای مشخصی جابجا شوند.انتقال بین ترازهای 3 و2  سری بالمر نامیده می شود.انتقال الکترون از تراز 3 به تراز 2  بالمر-آلفا ویا هیدروژن آلفا نامیده می شود.انتقال الکترون از تراز 4 به تراز 2 هیدروژن بتا و انتقال از تراز 5 به تراز 2 هیدروژن گاما نامیده می شود. زمانی که الکترونها برای تشکیل اتم هیدروژن، با هسته یعنی پروتون ترکیب می شوند زمان جابجایی در ترازها برای نزدیک شدن به هسته فوتونهایی با طول موج نامبرده تولید می کنند. ستاره شناسان بکمک مشاهده این پرتوها به وجود هیدروژن در سحابیها پی می برند.با توجه به وجود این طیف گرچه میتوان به شکل واندازه سحابیها پی برد ولی از آنجاییکه اتمهای هیدوروژن خود براحتی جاذب این پرتوها هستند نمی توان جرم سحابی را از روی آن تخمین زد.جرم سحابیها با کمک طیف مولکولهایی مانند دی اکسید کربن،مونواکسید کربن،فورمالدئید، آمونیاک و سیانید متیل مشخص می شود.

 

                                               فیلتر هیدروژن آلفا

فیلتر هیدروژن آلفا فیلتری نوری است که تنها به پهنای باند باریکی در محدوده  656.2 نانومتر اجازه عبور می دهد.این فیلترها شامل تقریبا" 50 لایه هستند این لایه ها به گونه ای قرار گرفته اند که بکمک تداخل(Interference)موجب حذف سایر طول موجها بجز طول موج مورد نظرمی شوند.در گونه دیگری از فیلترها با نام اتالون می توان به مشاهده جزییات زود گذر سطحی خورشید مانند زبانه ها پرداخت.

اکنون تلسکوپهای نسبتا" ارزان قیمتی در دسترس ستاره شناسان آماتور قرار گرفته اند که براحتی می توان با آن به مشاهده کروموسفر یا رنگین کره خورشید پرداخت.

 

تصویر گرفته شده از سایت

www.daviddarling.info

 

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_alpha