کد خبر: 5702
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره اتای جباری / / / Algiebba / /

ستاره اتاجباری مجموع دو ستاره با قدرهای 34/3 و 87/4 وجدایی زاویه ای 7/1 ثانیه  قوسی  وتفکیک دومولفه مشکل است. ستاره پرنورتر در فاصله 6/9 سال نوری قرار دارد قطر آن 11 برابر خورشید قدر مطلق 88/3- دمای آن 21000 درجه و درخشندگی آن نیز در حدود 20000 برابرخورشید است. دمای ستاره دوم نیز در حدود 14000 درجه است.