کد خبر: 5648
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

رهبر / / / Alkaid / /

دومین ستاره پرنور دب اکبر و آخرین ستاره از دسته معروف به Bّig Dipper قدر ظاهری ان 84/1 قطر آن 2/4 برابرقطر خورشید دمای سطحی آن11000 درجه و درخشندگی آن 255 برابر خورشیداست. درفاصله 100 سال نوری قرار دارد و جرم آن 6 برابر جرم خورشید و از رده طیفی B3V است. نام دیگر این ستاره بنت نعش است.((Benetnasch