کد خبر: 5583
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / HII region / /

اگر گاز هیدروژن در کنار ستاره های داغ وجود داشته باشد تابش ماوراءبنفش آن ستاره ها می توان موجب یونیده کردن هیدروژن شود.چنین واکنشی موجب تولید نواحی هیدروژنی دوبار یونیده (HII region) درون توده های سردتر نواحی هیدروژن یکباریونیده   (HI region) گردد.

بیشترین وقوی ترین تابش هیدروژن در طول موج 656 نانومتر در منطقه  قرمز طیف می باشد بنابراین در عکسبرداریها، مناطق هیدروژن دوبار یونیده بصورت مناطق قرمز رنگ مشاهده می شوند.با این وجود امکان دارد در نور دیدگانی هم با نور سبز رنگی که ناشی از خطوط طیفی ممنوعه (forbidden)در طول موجهای 496 و501 نانومتر ناشی از تابش اکسیژن می باشد هم دیده شوند.

 

واژه مرتبط:

سحابی نشری