کد خبر: 5561
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Coma cluster

خوشه کما

/ / / Coma cluster / /

این خوشه کهکشانی که با نام آبل 1656 هم شناخته می شود نزدیکترین خوشه غنی ودر جهت صورت فلکی گیسوان برنیکه در فاصله حدود 330 میلیون سال نوری قرار دارد.450 عدد از کهکشانهای آن دارای انتقال به سرخ محاسبه شده هستند واحتمالا" دارای چند هزار کهکشان است.مطالعات اشعه ایکس نشان می دهند که بصورت توده ای وجود دارد واین توده ها نیز گروههای کوچک کهکشانی هستند که به تازگی به خوشه اضافه شده اند.از میان این کهکشانها تعدادزیادی دارای مرحله تولید ستاره بوده اند واین نشان از برهمکنش تک تک کهکشانهابا محیط بین کهکشانی در خوشه دارد.با توجه به سرعت کهکشانها جرم خوشه در حد 2000 میلیون میلیون برابر جرم خورشید محاسبه شده است.این خوشه قسمتی از ابرخوشه برساوش –حوت می باشد .