کد خبر: 5494
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Aludra / /

ستاره اتای کلب اکبر، ابر غولی آبیبا قدر 43/2، قدر مطلق 57/7- ،‌دمای سطحی 10590 درجه کلوین. درخشندگی 139000 برابر خورشید،‌جرم 15 برابر جرم خورشید وقطر 111 برابر خورشید و در فاصله 3261 سال نوری قرار دارد.

حدود 12 میلیون سال از عمر آن میگذرد وبه زودی به یک ابر غول سرخ تبدیل خو.اهد شد. در حال حاضر جریانی از گاز از لایه های سطحی این ستاره با سرعت 500 کیلومتر در ثانیه فرار می کند وآهنگ کاهش جرم ستاره در حدود یک میلیونیم جرم خورشید (ده میلیون برابر بیشتر از خورشید) است. گازهای در حال فرار از ستاره در طول موجهای مادون قرمز توسط ماهواره مشاهده شده اند.