کد خبر: 5458
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Adhara / adara /

دومین ستاره پر نور کلب اکبر ولی با نشانه اپسیلون در نامگذاری بایر (باید بتا باشد) قدر آن 5/1، قدر مطلق 11/4، ستاره‌ای غول از رده طیفی B2II می باشد. قطر آن بین 7 تا 14 برابر خورشید دمای سطحی آن 18000 درجه کلوین و درخشندگی 15000 برابر خورشید فاصله آن430 سال نوری.درخشندگی این ستاره آن قدر زیاد است که اگر به جای ستاره شعرای یمانی در فاصله 8 سال نوری قرار می گرفت 15 برابر روشنتر از سیاره زهره به نظر می‌رسید. این ستاره در حقیقت  ستاره‌ای دوتایی است، و ستاره همدم با قدر 5/7 درفاصله 5/7 ثانیه قوسی از آن قرار دارد. این ستاره با ستاره اصلی 250 برابر تفاوت روشنایی دارد به همین دلیل فقط در تلسکوپ‌های بزرگ دیده می‌شود