کد خبر: 5427
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Interplanetary medium

محیط بین سیاره ای

/ / / Interplanetary medium / /

مخلوطی از غبار بین سیاره ای ٬ذرات اتمی باردار وگازهای خنثی که محیط بین سیارات را اشغال نموده است.عقیده بر این است که ذرات غبار ناشی از برخورد سیارکها  همینطور ناشی از دنباله دار هایی است که وارد منظومه شمسی می شوند.ذرات باردار شامل الکترون ٬پروتون وهسته هلیم (ذره آلفا) ناشی از باد خورشیدی هستندو گازهای خنثی نیز به شکل اتهای هیدروژن و هلیم هستند.از آنجاییکه خورشید در فضا حرکت می کند از میان مواد بین ستاره ای عبور می کند درنتیجه جریانی از اتمهای خنثی وارد منظومه می شوند.این مواد بین ستاره ای تاحدودی توسط ذرات باد خورشیدی یونیده می شوند.