کد خبر: 5395
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Semi regular pulsating stars / /

گونه ای از ستارگان متغییر تپشی از رده های طیفی بالا(از رده های M –C-S).در بیشتر موارد تغییرات نوری آنها بسیار کم است بطوریکه گهگاهی کسی متوجه آنها نمی شود.دراین ستاره ها هیچ دو دوره پشت سرهمی از لحاظ شکل نمودار قدر مشابه نیستند.تغییرات قدری آنها کمتر از ستارگان متغییر میرایی بوده ودوره تناوب آنها هم بین 20 تا 1000 روز می باشد.دارای چند زیر گروه می باشد:SRa  ابرغولهایی که شکل و طول دوره آنها تقریبا" پایدار است(مانند ستاره Z دلوی)

SRb ستارگانی که دارای دوره هایی با نظم کمتری هستند(مانند ستاره  R  اکلیل شمالی )

SRc ابرغولهایی سرخ (مانند ستاره مو قیفاووسی)      SRd ابرغولهای نارنجی تا زرد از رده طیفی F  تا K (مانند ستاره SX  جاثی)

روشن ترین ستارگان متغییر نیمه منظم ،ستاره ابط الجوزا در صورت فلکی جبار است .مدارکی وجود دارد که نشان می دهد گاهی قدر آن به ستاره رجل جبار هم رسیده است.دوره تناوب آن 2110 روز است.اندازه ظاهری ستاره به 48هزارم ثانیه قوسی می رسد که به اندازه ای است که بتوان بکمک تلسکوپهای بزرگ تغییرات سطحی آن را مشاهده کرد.در بیشترین  نورانیت درخشندگی آن به 15000 برابر خورشید می رسد درحالیکه جرم آن تنها 10 تا 20 برابر جرم خورشید است این ستاره در آینده به یک ابرنواختر تبدیل خواهد شد ودر آن زمان احتمالا" از قدر 9 منفی مشاهده خواهد شد.

نمونه دیگر ستاره مو قیفاووسی ( ویلیام هرشل بدلیل رنگ خاصش آنراستاره گارنت نامیده است) تغییرات نور آن بین 3.4 تا 5 می باشد وطول دوره آن نیز در حدود 730 روز است.نمون دیگر ستاره آلفای جاثی است.