کد خبر: 5272
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

یدالجوزاء / شانه جبار / / Betelgeuse / /

ستاره آلفای صورت فلکی جبار که شانه سمت چپ شکارچی را نشان می دهد ودهمین ستاره پرنور آسمان است.ابرغولی قرمز از رده طیفی b     M2  Iاست که در فاصله 427 سال نوری قرار دارد.قطر آن 500 برابر ودرخشندگی آن10000 برابر وجرم آن ۱۲ برابر جرم خورشید است.

سن آن تنها ۷میلیون سال است(ستارگان با جرم زیاد مراحل تکامل را سریعتر طی می کنند)

نور آن  طی چند سال بطور نامنظم بین 0تا 1.3 تغییر می کند ولی بطور معمول قدر آن نیم است.مای سطحی آن حدود ۵۰۰۰ درجه ودر نتیجه از خورشید سردتر وقرمز تر است.این ستاره یکی از معدود ستاره هایی است که بروش تداخل سنجی قطر آن بدست آمده است.تلسکو پ هابل نیز برای اولین بار توانسته تصویری مستقیم از آن ارائه کند واین ستاره بعد از خورشید به عنوان دومین ستاره ایکه قرص آن مشاهده شده شناخته می شود.البته تصاویر بدست آمده در این طول موجها نشان میدهند که شکل ظاهر آن اندکی از حالت دایروی خارج است واین می تواند نشانه ای از فعالیت لایه های بیرونی جو آن باشد.

اشعه ایکس دریافتی از این ستاره بسیار ضعیف است.