کد خبر: 5250
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Bug nebula / NGC 6302 /

نام یک سحابی سیاره ای که ستاره بوجود آورنده آن دارای دمای سطحی ۲۵۰۰۰۰ درجه کلوین است .در صورت فلکی عقرب ودر فاصله ۴۰۰۰ سال نوری قرار دارد. این ستاره در حال مرگ در تابش ماوراءبنفش درخشندگی بسیار زیادی دارد. مولکولهای آب وبعضی مولکولهای هیدروکربنی در طیف سحابی مشاهده شده اند.