کد خبر: 5196
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Brown dwarf / /

ستاره ای که جرم آن کمتر از 08/0 وبیشتر از 01/0 جرم خورشید باشد.دمای درونی این ستاره ها برای شروع واکنشهای هسته ای کافی نیست.درخشندگی آن ناشی از چروکیدن وکوچک شدن وآزاد شدن انرژی گرانشی است.از آنجاییکه دمای آنها از 2500 درجه کلوین که حد ستاره های کوتوله قرمز است کمتر می باشد کوتوله قهوه ای نام گرفته اند.اولین کوتوله قهوه ای کشف شده ستاره Gliese 229B می باشد که همدم ستاره Gliese 229 در صورت فلکی خرگوش بوده و در سال 1995 کشف شده است.فاصله آن از زمین 19 سال نوری است وتخمین زده شده که جرم آن در حدود 20 تا 50 برابرجرم سیاره مشتری باشد.مشاهدات طیف سنجی که با کمک تلسکوپ 5متری هیل انجام شده نشان از وجود متان, مانند آنچه که در سیارات بزرگ منظومه شمسی دیده می شود دارد.تاکنون بیش از 100 کوتوله قهوه ای در عکسبرداریهای در منطقه مادون قرمز طیف کشف شده است که دمای تعدادی از آنها از اولین کوتوله قهوه ای کشف شده  بیشتر واز دمای ستاره های کوتوله رده طیفی M کمتر است.بنابراین رده جدیدی از ستاره ها بانام ستاره های رده Lبه سیستم رده بندی طیفی اضافه شده است.مشاهدات تلسکوپ فضایی هابل نشان می دهند که تعداد کوتوله های کم جرم تر از کوتوله های پرجرم تر بیشتر است.تعداد این ستاره ها از آنچه قبل از این تصور می شده بیشتر است ولی این کثرت نمی تواند نقشی در ماده گمشده داشته باشد.نقشه برداریهای انجام گرفته با تلسکوپ هابل همچنین نشان می دهند که این ستاره ها  بجای اینکه عضو سیستمهای دوتایی باشند بیشتر بصورت منفرد در فضا  قرار دارند بنابراین مانند ستاره ها  ونه مانند سیارات شکل گرفته اند.با این وجود تصور می شود که سیارات فراخورشیدی سنگین وزن , بیشتر از نوع کوتوله های قهوه ای باشند.

سرد ترین کوتوله قهوه ای کشف شده Gliese 570D  نام دارد که در طول موجهای رادیویی کشف شده است.طیف آن دارای خطوط عنصر لیتیوم می باشد.دمای آن 480 درجه سانتیگراد اندازه گیری شده است.به اندازه سیاره مشتری بوده اما جرم آن 50 برابر بیشتر است.این ستاره در یک سیستم ستاره ای سه تایی در صورت فلکی میزان ودر فاصله 19 سال نوری از زمین قرار دارد.

بطور کلی بسیاری از دانشمندان این اجرام را چیزی بین ستاره وسیاره می پندارند.

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_dwarf