کد خبر: 5090
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Algol / /

ستاره بتا برساووشی و یکی از مشهورترین ستاره‌های متغییر و سرگروه مهمترین دسته از دوتایی‌های گرفتگی به حساب می آید. الغول در واقع سیستمی از حداقل 3 ستاره  در فاصله 82 سال نوری است که دوتای آنها  تا کنون با چشم مشاهده شده اند.ستاره الغول A ستاره ای کوتوله وستاره B یعنی ستاره کم فروغتر از رده طیفی k(G) است (طیف این ستاره کم نورتر از سال 1978 برای اولین بار بدست آمده است). مهمترین ویژگی این سیستم این است که دو ستاره در چرخش به دور همدیگر از دید زمینیان تقریباً از جلوی همدیگر عبور می کنند و موجب پوشاندن نور همدیگر می شوند. (صفحه زاویه مداری دوستاره تاخط دید حدود 8 درجه است). دوستاره در فاصله بسیار نزدیک ده میلیون کیلومتر یعنی کمتر از یک دهم فاصله زمین تاخورشید قرار دارند و زمان یک دور چرخش آنها 69 ساعت یا 89739/2 روز طول می کشد. طی این زمان روشنایی ستاره A از 1/2 به 5/3 نزول می کند (به دلیل عبور ستاره کم نور B از مقابل آن ) و تقریباً ده ساعت طول می کشد تادرخشندگی دوباره به حالت اول بر می گردد. از طول و عمق گرفتگی‌ها مشخص  شده که قطر مولفه  A 89/2 برابر خورشید و قطر ستاره Bهم 3/3 برابر خورشید است. جرم ستاره A 6/3 برابر و جرم ستاره Bهم 81 صدم برابر جرم خورشید اندازه گیری شده است.

قدر ستاره A به تنهایی و قدر ستاره B هم 5 است. دمای مولفه ‌A حدود 11000 درجه و دمای مولفه ‌B هم حدود 4500 درجه کلوین است. درخشندگی مولفه A 1000 برابر خورشید و درخشندگی مولفه B تنها 5/47 برابر خورشید است.

آرگلانور (ARGELANPER) در سال 1855 بامشاهده تغییرات  منظم  در نمودار نور ستاره الغول با دوره(86/1 سال) 680 روز وجود ستاره سومی را پیشنهاد کرد و در سال 1906 بود که یک ستاره شناس روسی با نام A.A Belopolsky باانجام مشاهدات تغییرات سرعت در خطوط طیفی ستاره الغول٬ وجود همدم سوم را تائید کرد. این ستاره با جرم 8/1 برابر خورشید درفاصله 69/2 واحد نجومی و با دوره 681 روزه به دور ستاره Aو B می چرخید. طیف رادیویی که از ستارگان الغول Aو B تهیه شده نشان می‌دهد که احتمالا" جریانی از موارد بین دو ستاره وجوددارد و آهنگ کنونی انتقال نیز در حدود 7-10 برابر جرم خورشید درسال است.

بررسی دقیق منحنی نوری نشان می دهد که تغییرات نوری دارای چرخه 32 و 180 ساله می باشد و احتمالاً  مولفه های دیگر در نزدیک این سیستم قراردارند. بعد از گذشت حدود 200 سال هنوز طبیعت واقعی این سیستم روشن نیست و این ستاره همچنان نظر ستاره شناسان را برای کشف حقیقت به خود جلب می کند.