صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Synchrotron radiation
شناسه خبر : 59361396/02/18 -

تابش سنکروترون

/ / / Synchrotron radiation / /

تابش الکترومغناطیسی ناشی از حرکت ذرات باردار(معمولا" الکترون) در یک میدان مغناطیسی با سرعتی قابل مقایسه با سرعت نور می باشد.این ذرات مسیری مخروطی در میان میدان داشته وبدلیل شتابشان تابش می کنند.این فرایند با فرایند تابش آزاد-آزاد مرتبط می باشد.طول موج امواج تابیده با افزایش انرژی الکترون بلند تر می شود و کاملا" قطبیده خواهدبود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/synchrotron.html