کد خبر: 5936
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Synchrotron radiation

تابش سنکروترون

/ / / Synchrotron radiation / /

تابش الکترومغناطیسی ناشی از حرکت ذرات باردار(معمولا" الکترون) در یک میدان مغناطیسی با سرعتی قابل مقایسه با سرعت نور می باشد.این ذرات مسیری مخروطی در میان میدان داشته وبدلیل شتابشان تابش می کنند.این فرایند با فرایند تابش آزاد-آزاد مرتبط می باشد.طول موج امواج تابیده با افزایش انرژی الکترون بلند تر می شود و کاملا" قطبیده خواهدبود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/synchrotron.html