صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Altrair
شناسه خبر : 54861396/02/18 -

نسر طایر

کرکس پرنده / / / Altrair / /
آلفای عقاب با قدر 75/0 دوازدهمین ستاره پرنور آسمان ویکی از ستاره های مثلث تابستانی. از ستارگان رشته اصلی و به رنگ سفیداست. قطر آن 9/1 قطر و درخشندگی 12 برابرخورشید،، دمای سطحی 7700 درجه کلوین، جرم بین 7/1 تا 8/1 برابر جرم خورشید .