کد خبر: 6319
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Z Andromedae variables / /

گونه ای از ستاره های متغییر انفجاری مخرب با تغییرات نوری نامنظم (با دامنه تغییرات 4 قدر) هستند.سیستمهایی دوتایی نزدیک بوده و دارای طیفی مرکب نشری و جذبی نشان دهنده:

 1- وجود ستاره ای داغ (20000درجه کلوین)

2- یک ستاره سرد(3000درجه کلوین)از رده طیفی M یا Rیا N  ویا S     3- یک سحابی تحریک شده توسط تابش ناشی از ستاره داغ هستند.

برهمکنش یا از طریق انتقال جرم یا باد ستاره ای ناشی از ستاره غول سرد می باشد.

 ستاره Z  آندرومدا نه تنها بعنوان سردسته گروه بلکه بعنوان یک ستاره سیمبیوتیک نیز شناخته می شود.

تغییرات نوری و عوارض طیفی نواختر مانند و عجیب این ستاره در سال 1901 میلادی توسط ویلیامینا فلمینگ در رصد خانه دانشگاه هاروارد کشف شد.این ستاره در زمان آرامش که بیشتر در این حالت می باشد دارای تغییراتی نوری کم دامنه مانند متغییرهای سرخ نیمه منظم با طیفی مانند طیف ستارگان رده طیفی M  ودوره 700 روزه واز قدر 11 می باشد .هر 10 تا 20 سال بسیار فعال شده ودر حدود 3 قدر روشن تر می شود.بدنبال این درخشش چندین درخشش البته با دامنه کمتر رخ می دهد تا اینکه دوباره به درخشش زمان آرامش برسد.روشن ترین حالت ستاره در سال 1939 رخ داده که قدر آن به 9/7 رسید.طی زمان درخشش ستاره آبی تر شده وطیف آن مانند ستاره ای پوسته ای و داغ از رده طیفیB  می شود.در این زمان نمودار نوری ستاره نشاندهنده خطوط جذبی دارای انتقال به آبی بوده که نشان دهنده انبساط پوسته، مانند آنچه در نواخترها رخ می دهد می باشد.با آرام شدن پوسته وضعیف شدن تاثیرات پوسته در طیف ستاره قرمز تر شده  وآرام می گیرد واز این به بعد مانند یک ستاره متغییر کند ونیمه منظم خود را نشان می دهد.در زمان آرامش خطوط طیفی ستاره ناپدید شده وباندهای اکسید تیتانیوم که نشاندهنده وجود ستاره ای قرمز هستند خود را نمایان می کنند.

این دسته ستاره ها با نماد ZAND  یعنی Z  صورت فلکی آندرومدا شناخته می شوند.