سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

طیف نشری
Emission spectrum

طیفی الکترومغناطیسی که شامل خطوط طیفی می باشد.یک محیط گازی گرم وبا فشار کم خطوطی نشری تولید می کند که می تواند بصورت ترکیب با طیف پیوسته باشد یا نباشد.طیف نشری توسط تاج خورشیدی٬ بعضی از ستارگان ٬ سحابیهای پخشی و سحابی های سیاره ای٬  اختروشها وبعضی اجرام دیگر تولید می شود.بسته به دما وفرآیندهای فیزیکی طیف نشری می تواند از محدوده گاما تا محدوده رادیویی وجود داشته باشد.از طیف نشری برای بررسی چگالی محیط دما  سرعت وترکیبات شیمیایی استفاده می شود.

یک جسم فلزی داغ یا یک گاز با فشار زیاد طیفی پیوسته از طول موجهایی تولید می کند که اندازه آن طول موجها به دما بستگی دارد.

 

 

 

۷۶۹۸۵۳۹   پیاده سازی : کافه نورون