کد خبر: 6313
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / HZ-Herculis variables / /

گونه ای ستاره  پالسار اشعه ایکسی با جرم کم که در ناحیه دیدگانی طیف  به شکل ستاره هایی دوتایی متغییرنزدیک بهم که دارای انتقال جرم بین خود هستند دیده میشوند.چنین ستارگانی عموما" از کوتوله ای اصلی از رده طیفی B-F ویک ستاره نوترونی که یک پالسار اشعه ایکس واحتمالا" یک پالسار در ناحیه دیدگانی طیفی هم میباشد تشکیل شده اند.همواره یک اثر بازتابی ایجاد شده توسط چشمه اشعه ایکس روی ستاره اصلی خودنمایی می کند.انتشار اشعه ایکس معمولا" بین دو حالت بالاوپایین تغییر می کند و درخشندگی نوری دیدگانی سیستم،زمانی که چشمه اشعه ایکس در حالت بالا باشد مقدار بیشتر وزمانی که چشمه اشعه ایکس در حالت پایین باشد مقدار کمتری دارد.در ستاره نمونه گروه که بانام جاثی X-1  هم شناخته می شود دامنه تغییرات به 2 تا 3 قدر می رسد.این چشمه در محدوده صورت فلکی جاثی قرار دارد.