کد خبر: 6273
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Epoch / /

تاریخ وزمانی که مشاهدات ستاره شناسی درآن انجام شده یا تاریخی که مکان اجرام سماوی و پارامترهای ستاره شناسی در آن محاسبه شده اند.

بدلیل وجود حرکت تقدیمی و حرکت رقص محوری مختصات اجرام سماوی با گذشت زمان تغییر می کنند بنابراین برای بیان موقعیت اجرام باید تاریخ نیز در کنار آن ذکر شود یا تاریخ نسبت به یک تاریخ مشخص واستاندارد بیان شود.تاریخ استانداردی که اکنون مورد قبول است اول ژانویه سال 2000 میلادی(که بصورت 2000.0 نوشته می شود) است.بنابراین مکان اجرام در حال حاضر با بیان دوره 2000 ذکر می شود.

غیر از این دوره ، دوره 1900 یا دوره 1875 نیز برای بیان مختصات اجرام در نقشه های قدیمی آسمان مورد استفاده می باشد.

دوره بسلی(Besselian epoch):روشی برای بیان زمان وتاریخ وقوع حوادث ستاره شناسی که تا قبل از سال 1984 میلادی مورد استفاده بوده و در این سال توسط دوره ژولینی(Julian epoch) جایگزین شده است.اکنون از حرف لاتین B  برای نشانه گذاری دوره بسلی استفاده می شود.دوره بسلی به شکل عدد سال بعلاوه بخش اعشاری بیان می شود برای نمونه تاریخ 1975.2406  مقیاس زمانی مورد استفاده نیز زمان زیجی و واحد زمان هم سال بسلی  می باشد.

دوره های استاندارد 1900.0 و1950.0 که در اوایل قرن بیستم مورد استفاده بودند دوره های بسلی بودند که به اندازه 50 سال اعتدالی متفاوت بودند.در حقیقت

B1950.0=1950 January 0.923d ET =1949 December 31 22h 09m ET

در این رابطه ET  یعنی زمان زیجی وحرف B  یعنی دوره بسلی

دوره استاندارد:تاریخ وزمانی که مختصات ستارگان ودیگر داده های ستاره ای در فهرست های ستاره ای برای آن بیان می شود.این دوره با نام دوره پایه نیزشناخته می شود.مکان استاندارد یک ستاره همان بعد و میل آن باتوجه به استوا و اعتدال  متوسط در دوره انتخاب شده و مورد نظر می باشد.با بیان مختصات ستارگان نسبت به یک تاریخ استاندارد، اثرات حرکت نسبی ، حرکت تقدیمی و حرکت رقص محوری کنار گذاشته می شوند.دوره استاندارد مورد استفاده فعلی دوره ژولینی J2000.0  می باشد که با تاریخ 1.5 ژانویه 2000 میلادی TDB  مطابقت دارد.