کد خبر: 6224
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Crescent age

سن هلال

/ / / Crescent age / /

مدت زمانی که از حالت مقارنه  ماه و خورشید می گذرد.از لحاظ علم ستاره شناسی این سن ، زمان سپری شده از آغاز یک دوره هلالی ماه بوده وبر حسب ساعت برای سنهای کمتر از روز و یا بر حسب روز بیان می شود .حداقل آن صفر وحداکثر آن ۵/۲۹ روز است.در اصل پایین بودن سن هلال مشاهده شده می تواند به نازک ترین هلال بیانجامد اما هر هلال نازکی نمی تواند سن کمی داشته باشد.زیرا مقدار سن هلال قابل رویت به محل قرار گرفتن ماه در مدارش نسبت به نقاط حضیض و اوج بستگی دارد.زمانبکه ماه در نزدیکی نقطه حضیض قرار دارد می تواند به سرعت از کنار خورشید دور شود وفاصله بگیرد و وضعیت رویت پذیری را بهتر نماید ،در اینحالت با وجود سن کم ،هلال های نازکتری قابل مشاهده هستند.اما در حالت اوج برعکس این می باشد یعنی با وجود سن زیاد رویت هلال چندان راحت نخواهد بود.

از لحاظ سن ومسائل مربوط به رویت هلالهای ماه نو ، هلالها به ۳ دسته تقسیم می شوند:

      ۱- هلالهای جوان: هلالهایی که کمتر از ۲۰ ساعت بعد از لحظه مقارنه ، رویت می شوند.جوان ترین هلال با سن ۱۰ ساعت زمانی رخ می دهد که ماه در حضیض بوده و در بیشترین عرض سماوی مدارش(چه مثبت وچه منفی) قرار داشته باشد.آخرین حد هلال جوان را برای حالتی در نظر می گیریم که هلال در عرض سماوی(دایره البروجی )صفر ودر حالت حضیض در مقارنه قرار می گیرد.این نوع هلال حدود ۲۰ ساعت سن دارد.

این هلالها مخصوص رکورد زنی هستند.در حال حاضر (اردیبهشت سال 1390 شمسی)رکورد ثبت شده در هلال شامگاهی با چشم مسلح به مقدار یازده ساعت و 40 دقیقه به نام آقای قاضی میر سعید (در سالهای 2002 و2006)وجدایی زاویه ای 7 درجه و18 دقیقه قوسی می باشد.رکورد رویت شامگاهی با چشم غیر مسلح نیز در حدود 15 ساعت و32 دقیقه توسط آقای استیفن جییمز اومرا از رصدخانه مونت ویلسون (سال 1990)می باشد.

حداقل سن در هلال روزگاهی(قبل از مقارنه) با چشم غیر مسلح به مقدار حدود 42 ساعت  متعلق به آقای سیدقاسم رستمی(سال2009):با چشم مسلح به مقدار 15 ساعت و59 دقیقه متعلق به آقای رضا اسفندی(سال 2006)

حداقل سن در هلال روزگاهی (بعد از مقارنه)با چشم غیر مسلح به مقدار 37 ساعت و37 دقیقه متعلق به آقای محسن شریفی(سال 2006) وبا چشم مسلح به مقدار 16 ساعت و8 دقیقه متعلق به آقای عباس احمدیان(سال 2007)

حداقل سن در هلال صبحگاهی با چشم غیر مسلح به مقدار 17 ساعت و10 دقیقه متعلق به آقای سید محسن قاضی میر سعید(سال 2009) وباچشم مسلح به مقدار 15 ساعت و40 دقیقه متعلق به آقای محمد رضا صیاد(سال 2003)

     ۲- هلالهای میانسال: هلال هایی که سن آنها کمتر از ۲۷ ساعت وبیشتر از ۲۰ ساعت باشد.

     ۳- هلالهای پیر :هلالهایی که سن آنها بیشتر از ۲۷ ساعت باشد.زمانی که ماه در اوج ودر کمترین عرض دایره البروجی باشد این حالت پیش می آید.اولین حد هلال پیر(سن ۲۷ ساعت) مربوط به زمانی است که هلال در عرض دایره البروجی صفر ودر اوج مداری در مقارنه قرار دارد.

در بعضی حالتهای خاص هلال های پیر می توانند در عرضهای میانی تا ۶۰ ساعت ودر عرضهای بالا(نزدیک قطبی)حداکثر تا ۱۴ روز هم سن داشته باشند.