کد خبر: 5950
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Be stars / /

ستاره هایی از رده طیفی  Oیا Aیا B که خطوط نشری هیدروژنی قوی در طیفشان مشهود است.این خطوط معمولا" دوتایی هستند که خود نشان دهنده این است که یک سمت قرص آن از ما دور می شود وسمت دیگر نزدیک.ستارگان پوسته ای Be دارای قرص ضخیمتر وجذب فلزی هستند.ستاره های این گونه معمولا" دارای سرعت چرخش وضعی زیادی هستند که در بعضی ستاره ها از 300 کیلومتر در ثانیه هم بیشتر است .خطوط مربوط به هلیوم وآهن نیز در طیف آنها به چشم می خورد..برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

 

http://www.astrosurf.com/buil/us/bestar.htm