کد خبر: 5945
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / cocoon nebula / /

 تابش ستاره های در حال شکل گیری وداغ در طول موجهای ماوراء بنفش است .این طول موجها توسط سحابی های اطراف آن (بیشتر از جنس هیدروژن)جذب شده واین سحابی ها طبق رابطه وین این طول موجها را به طول موجهای مادون قرمز تبدیل می کنند.سحابی کوکون سحابی جالبی است چراکه ترکیبی از سحابی نشری و بازتابی است.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

 http://www.dougsastro.net/astrophotos/deepsky/CocoonNebula.htm