کد خبر: 5930
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Continuum spectrum

طیف پیوسته

/ / / Continuum spectrum / /

طیف الکترومغناطیسی که نشاندهنده توزیعی از فوتونها با طول موجهای پیوسته می باشد.هیچ ناپیوستگی بصورت خطوط مجزای  جذبی یا نشری در آن وجود ندارد گرچه این خطوط می توانند خود را بر این طیف پیوسته تحمیل کنند.