کد خبر: 5925
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Spectrohelioscope

خورطیف نما

/ / / Spectrohelioscope / /

طیف نمایی با دقت زیاد که تصویری دیدگانی وتک رنگ از خورشید ارائه می کند.این دستگاه مدل دیدگانی خورطیف نگار(spectroheliograph) می باشد.در این وسیله تصویری از قرص خورشید در تلسکوپ بر دهانه ای ورودی باریک می افتد.یک گرته پراشنده ٬نور را به طیف تبدیل کرده سپس طول موج دلخواه جهت مشاهده٬ با عبور نور از دهانه دوم دردسترس قرار می گیرد.شخص مشاهده کننده می تواند دستگاه را روی طول موجی دلخواه جهت مشاهده عنصر یا تابشی خاص درقرص خورشید ویا در لبه آن که شامل زبانه ها می شود تنظیم کند.اگر با آهنگ ده تصویر در ثانیه قرص خورشید وزبانه ها جاروب (scan) شوند ناظر تصویری ثابت وتک رنگ از قرص خورشید وزبانه  ها ی موجود مشاهده خواهد کرد.جاروب کردن سریع عموما" با ارتعاش همزمان دو دهانه با فرکانس بالا انجام می شود. در بعضی مدلها نیز دو دهانه ثابت بوده و جاروب شدن اپتیکی انجام می شود.این دستگاه بدلیل سنگین بودن در نقطه کانونی تلسکوپ مجهز به هلیواستات یا کوئلواستات ویک آیینه بطور ثابت قرار می گیرد.

نسبت کانونی خورطیف نگار باید با تلسکوپ مورد استفاده برابر باشد وبعد از قرار دادن دو سیستم در امتداد همدیگر٬ طول کلی دستگاه دوبرابر طول تلسکوپ ثابت می شود.محدوده وسیع کاربردهای این دستگاه وتوانایی آن در اندازه گیری سرعتهای شعاعی پدیده های خورشیدی آنرا در مرتبه ای بالاتر از فیلترهای نوری قرار داده است.

با کوچکترشدن دهانه ورودی جزییات تصویر افزایش می یابد اما  بدنبال آن به منظور نگه داشتن روشنایی تصویر آهنگ جاروب تصویر باید با سرعت بیشتر انجام شود.دهانه های ورودی پهن تنها زبانه های لبه خورشید را نشان می دهند واز جزییات قرص خبری نیست.

برای کسب اطلاعات اضافی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://spectrohelioscope.org/Higgins/SHS02.htm