کد خبر: 5907
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Filament

رشته

/ / / Filament / /

رشته دارای دو معنی می باشد:

تعریف اول:خطوط تیره وکشیده ای که در تصاویر خور طیف نگار هایی که در طول موج خطوط آلفا هیدروژن یا خطوط H  و K  کلسیم از خورشید  تهیه شده باشند به چشم می خورند.اینها در واقع زبانه هایی هستند که در زمینه روشن قرص خورشید بدین شکل دیده می شوند. رشته ها بادمای نسبتا" سرد 7000 تا 10000 درجه در زمینه تاج خورشیدبا دمای 2 میلیون درجه بصورت تیره دیده می شوند.

بلندی یک رشته می تواند به ده درجه هم برسد.چگالی مواد تشکیل دهنده رشته به چند ده برابر چگالی دیگر نقاط تاج می رسد(به همین دلیل است که کمانها وقتی در لبه خورشید دیده می شوند روشن به نظر می رسند).رشته ها در امتداد ناحیه جدایی میدان های مغناطیسی مخالف در نورسپهر(فوتوسفر )قرار دارند بنابراین با فعالیت خورشید ارتباط مستقیم دارند بطوریکه در زمان کمینه فعالیت خورشید تعداد آنها کم ودر زمان افزایش فعالیت تعداد آنها بیشتر می شود.رشته ها می توانند دارای عمر زیاد باشند وعمر بعضی حتی به مدت زمان 2 تا 3 بار چرخش خورشید دور خودش می رسد.رشته عموما" در دو کمربند عرضی خورشید ظاهر می شوند :1- در نواری در عرضهای بالایی که با عنوان تاج خورشید شناخته می شود 2- در عرضهای متوسط با فعالیت زیاد

 

رشته های خاموش (معادل زبانه های آرام یا خاموش در لبه)دارای تغییرات آرامی هستند اما قسمتهایی از آن می تواند دارای سرعت کمتری در حدچند کیلومتر در ثانیه باشد.رشته های حلقوی(loop) معادل زبانه های حلقوی در مقابل قرص خورشید هستند وگهگاهی در نزدیکی زبانه های بسیار بزرگ مشاهده می شوند.معادل زبانه انفجاری رشته ناپدید شونده می باشد که البته گاهی disprition brusque  نامیده می شوند.این کلمه در زبان فرانسوی به معنای ناپدید شدن ناگهانی می باشد.ناپدید شدن می تواند ناشی از امواج Moreton   باشد.

توان میدان مغناطیسی نوعی در حد 5 تا 10 گاوس برای رشته های آرام وبرای رشته های فعال به 200 گاوس می رسد.دو ساختار برای ارتباط رشته ها با میدان مغناطیسی فوتوسفر قابل تشخیص است :

1-ساختار معمولی که در آن میدان مغناطیسی درون رشته با میدان مغناطیسی فوتوسفر در پایین مطابقت دارد

2-ساختار معکوس که در آن میدان مغناطیسی درون رشته برعکس میدان مغناطیسی فوتوسفر در پایین آن می باشد. رشته هایی بزرگ وبالارونده قوی که می توانند به فوران تاج خورشیدی منجر شوند از این ساختار تبعیت می کنند.این مطلب به وجود نقطه ایکس زیر رشته جاییکه ترکیب مجدد (reconnection)در حال انجام بوده وبه انفجار رشته منجر می شود همینطور به الکترونهای شتابدار که موجب تولید میدان مغناطیسی می شوند نسبت داده شده است.

 

تعریف دوم:خوشه یا ابر خوشه های  کهکشانی مانند زنجیر.ساختمان بزرگ مقیاس توزیع کهکشانهای گیتی بصورت رشته هایی دیده می شود که طول آن رشته هابه دهها میلیون سال نوری می رسد.