کد خبر: 5796
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Antennae

آنتنا

/ / / Antennae / /

نزدیکترین و جوانترین نمونه از کهکشان‌های برخوردی ناشی از برخورد کهکشان‌ NGC 4039 و NGC 4038 قدر هر دو 5/10 و اندازه ظاهریشان 5 دقیقه قوسی است. فاصله آنها تا خورشید حدود 63 میلیون سال نوری و در صورت فلکی کلاغ قرار دارند این کهکشان‌ با اسم Ring- Tail هم شناخته می شود. گرانش هر کدام از کهکشان‌ها موجب پدید آمدن دنباله‌ای از ستاره‌های کشیده شده از کهکشان دیگر به طول حدود 20 دقیقه قوسی شده است. این برخورد از حدود صد میلیون سال پیش شروع شده وتا کنون نیز ادامه دارد. باکمک تلسکوپ‌هابل در محل برخورد و اطراف آن حدود 1000 خوشه جوان ستاره‌ای در حال شکل‌گیری دیده می‌شود که از هیدروژن موجود در کهکشان تغذیه می‌کنند. این خوشه‌ها محل تشکیل ستاره‌های جدید می باشند. تلسکوپ فضایی چاندرا هم در طول موج اشعه x نقاط بسیار روشن که احتمالاً ستاره‌های نوترونی یا سیاه چاله‌ هستند در محل برخورد نشان می‌دهد.