کد خبر: 5768
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

super cluster

ابر خوشه

/ / / super cluster / /

گروههای بزرگ از کهکشان که می تواند به صورت چندین خوشه کهکشانی  وگروههای کوچک کهکشانی  ویا مناطق پر از کهکشان که بصورت صفحه ای یا رشته ای قرار دارند باشد.ما در ابرخوشه محلی بامرکزیت خوشه سنبله که در فاصله 6۵ میلیون سال نوری قرار دارد واقع شده ایم.ابرخوشه محلی به شکل حجمی تخت از هزاران کهکشان تقریبا" عمود بر صفحه کهکشان راه شیری قرار دارد.نشانه هایی وجود دارد مبنی براینکه خوشه محلی کهکشانی به سوی مرکز ابرخوشه در حال حرکت است.

دیگر ابرخوشه های شناخته شده شامل ابرخوشه شیپلی که در ارتباط با جذب کننده بزرگ great atractor) ) می باشد٬ابرخوشه برساوش حوت که شامل هفت خوشه بزرگ کهکشانی بعلاوه رشته هایی است که از خوشه ها جداشده اند (این خوشه حدود 40 درجه از آسمان را می پوشاند وحدود یک میلیارد سال نوری ابعاد دارد) وابرخوشه گیسو/آبل 1367  که قسمتی ازمجموعه ای کهکشانی بانام  دیواره ای کهکشانی است که از لبه دیده می شود ودر فاصله 300 میلیون سال نوری قرار دارد.جرم یک خوشه را می توان بدون در نظر داشتن روابط فاصله سنجی  هابل با مطالعه حرکات اعضاءخوشه در مرزهای دور ونزدیک آن تحت تاثیر گرانش کل خوشه محاسبه کرد.ابرخوشه ها مربوط به ساختار کلی کیهان واز دید کلی به شکل حباب٬ دیواره ورشته  با ابعاد حتی بیشتر از یک میلیارد سال نوری می باشند.بررسی این ابر خوشه ها در علم کیهان شناسی بسیار مهم است.

تعداد ابر خوشه های عالم ۱۰ میلیون  تخمین زده شده است.هرکدام از نقاط روشن در تصویر خود یک کهکشان هستند.