کد خبر: 5721
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Absorption spectra

طیف جذبی

/ / / Absorption spectra / /

 طیفی از خطوط جذبی یا باندها که از عبور نور یک چشمه گرم از میان گازهایی که دمای آنها کمتر از دمای چشمه است بوجود می آید. طیف جذبی ویژگی خاص محیط جذب کننده نور است  در حالیکه طیف نشری ویژگی خاص چشمه نور به حساب می آید.خطوط جذبی به شکل خطوطی تیره در مقابل طیف پیوسته مشاهده می شوند.هر کدام از خطوط را می توان به ماده ای خاص واقع در مسیر نور از مبداء تامقصد ونه خود مبداء نسبت داد.