کد خبر: 5700
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Algedi / Al Giedi /

ستاره ای دوتایی بوده که در صورت فلکی بز (CAPRICORNUS)_ قرار دارد. قدر ستاره پر نورتر56 /3 قطر آن 7/8 برابر خورشید از رده طیفی G8 IIIb، دمای آن 5100 درجه و درخشندگی آن 47 برابر خورشید است فاصله این ستاره با خورشید 108 سال نوری است.

ستاره دوم با قدر 28/4 و قدر مطلق۳۴/۲- در فاصله6/3 دقیقه قوسی از ستاره اول قرار دارد.. فاصله این ستاره  با خورشید 686 سال نوری است وبنابراین هیچ ارتباطی با ستاره اول ندارد.