کد خبر: 5678
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Red shift / /

افزایش طول موج یک تابش الکترومغناطیس بدلیل انبساط کیهان وانحنای فضازمان.هر وقت که صحبت از فواصل بسیار دور باشد معمولا بجای فاصله از انتقال به سرخ این اجرام  بحث می شود.(این دو توسط قانون هابل با هم مرتبط هستند)

زمانی که یک جسم با سرعت های زیاد از ما دور می شود طول موج خطوط جذبی طیف دریافتی از آن بیشتر می شود(پدیده دوپلر) در نتیجه گفته می شود طیف آن به سمت قرمز طیف جابجا شده است.اندازه گیری مقدار انتقال در مورد اجرام دور دست کیهان که دارای سرعت های بیشتری  درجهت دور شدن از ما هستند عملی تر است. بدلیل انبساط کیهان قسمت بیشتر کهکشانها در حال دور شدن از ما ودر نتیجه دارای انتقال به سرخ می باشند.بیشترین مقدار مشاهده شده انتقال به سرخ در حد ۶ تا ۷ می باشد که نشان دهنده فواصلی در حد ۳۰ میلیارد سال نوری وطبق روابط محاسباتی نشان دهنده نگاه کردن به حدود ۱۳ میلیارد سال پیش است.

برعکس حالت دور شدن زمانیکه چشمه نور به ما نزدیک می شود طول موج پرتوهای در یافتی از آن کوتاه تر شده وگفته می شود آن جسم دارای انتقال به آبی Blue shiftمی باشد.

مقدار عددی انتقال به سرخ طبق روابط زیر پیدا می شود:

انتقال به سرخ برابر است با (حاصل تفریق طول موج واقعی از طول موج مشاهده شده)تقسیم بر مقدار واقعی طول موج.برای نمونه مقدار یک یعنی اینکه اندازه طول موج دریافتی از آن بر اثر دورشدن جسم دو برابر شده است.

مقدا انتقال به سرخ به شکل زیر نیز بیان می شود:

حاصل تقسیم سرعت دور شدن(v) بر سرعت نور(c).

توجه داشته باشید که سرعت دور شدن خود برابر است با حاصل ضرب ثابت هابل در فاصله جرم بر حسب میلیون پارسک .زمانیکه سرعت دورشدن به سرعت نور نزدیک می شود یعنی برای اجرام بسیار دور، شکل فرمول باید طبق روابط نسبیتی باید تغییر کند.بنابراین بطور کلی نباید تصور کرد رابطه بین فاصله وانتقال به سرخ رابطه ساده ای باشد.

واژه های مرتبط:قانون هابل

منبع تصویر:www.astronomynotes.com