کد خبر: 5660
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Angular Resolution / /

توانایی یک تلسکوپ یا میکروسکوپ دراندازه‌گیری جدایی زاویه‌ای دو جسم بسیار نزدیک به هم.در واقع توان تفکیک برای یک تلسکوپ همان توانایی تلسکوپ در آشکار کردن جزییات است. قطر دهانه ورودی و طول موج نور دوکمیت مهم مرتبط با اندازه قدرت تفکیک زاویه‌ای به شمارمی آیند. قدرت تفکیک تلسکوپ‌هابر حسب ثانیه‌ قوسی بیان می شود.هر چه قطر دهانه بیشتر باشدتوان تفکیک هم بیشتر شده ومی توان جزییات ریزتری از جرم را مشاهده نمود. 

قدرت تفکیک هر عدسی یاآینه به دلیل اثر پدیده پراش محدود است با توجه به طبیعت موجی نور    امواج نور ورودی به سیستم با هم تداخل کرده و یک گروه پراش به وجودمی آورند. اگردهانه ورودی نور گرد باشد گرته پراش تولید شده هم گرد بوده واندازه آنرا معیار رالی تعیین می‌کند.