کد خبر: 5659
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Angular Diameter

قطرزاویه ای

/ / / Angular Diameter / /

در ستاره شناسی اندازه اجسام در آسمان بر حسب قطر زاویه‌ای شان آن طور  که از زمین دیده می‌َشود بیان می‌شود. قطر زاویه‌ای هر جسم از هر نقطه (مانند چشم) مقدار زاویه ای است که آن جسم در بر می‌گیرد. هر چه جسم موردنظر بزرگتر ونزدیکتر باشد قطر زاویه‌ای آن بیشتر وهر چه کوچکتر ودورتر باشد قطر زاویه‌ای آن کمتر است.قطر زاویه‌ای ماه نیم درجه قطر خورشید نیمدرجه، قطر زاویه‌ای زهره بین 10 تا 58 ثانیه قوسی .  قطر زاویه‌ای مشتری بین 32 تا 49 ثانیه قوسی،‌قطر زاویه‌ای زحل بین 16 تا 2 ثانیه، قطر زاویه ای مریخ بین 4 تا 16 ثانیه، قطر زاویه‌ای اورانوس 3 تا 4 ثانیه قوسی و قطر نپتون 2 ثانیه قوسی است.

قطر زاویه‌ای این اجرام باتوجه به تغییر فاصله‌شان تا زمین تغییر می‌کند. قطر زاویه‌ای بعضی از ستارگان نیز با کمک روشها اندازه‌گیری شده مثلاً قطر زاویه ای ستاره قنطورس A و شعرای یمانی حدود 007/0 ثانیه قوسی است.