کد خبر: 5645
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره اپسیلون دب اکبر / / / Alioth / /

ستاره اپسیلون دب اکبر، قدر 75/1 از رده طیفی A0p( حرف P نشان دهنده ویژه بودن آن است) قدر آن 75/1 ، قطر آن6/4 برابر خورشید، دمای آن 9000 درجه و درخشندگی آن 127 برابر خورشید ودر فاصله 81 سال نوری قرار دارد.دوره تغییرات نوری این ستاره 1/5 روزه است ودر صد عناصر طیفی آن نیز به دلیل تغییرات میدان مغناطیسی باهمین دوره  زمانی تغییر می کند. این ستاره از رده متغییرهای آلفا سگان شکاری است میدان مغناطیسی آن گرچه از تمام هم رده های خود کمتر است 100 برابر اززمین قوی‌تر است. شدت این میدان از شدت متوسط میدان مغناطیسی آلفا سگان شکاری 15 بار ضعیفتر است.

این ستاره از رده ستاره های مغناطیسی است که بعضی از عناصر شیمیایی آنها، از حد معمول خیلی کمتر و یا خیلی بیشتر است. دلیل این است که بعضی از عناصر به دلیل گرانش به سمت لایه های داخلی ستاره غوطه‌ور می شوند  و در صد  آنها در طیف کم می‌شود و بعضی از عناصر نیز به دلیل فشار تابشی به سمت لایه های بیرونی ستاره می‌آیند ودر صد آنها درطیف بیشتری  می‌شود. دراین ستاره ها با چرخش ستاره نیز درصد عناصر تغییر می‌کند. درصد  کرومیوم دراین ستاره زیاداست.