کد خبر: 5555
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Coathanger / Cr 399 /

ترکیب چند ستاره در صورت فلکی روباهک که با کمک هر وسیله نوری قابل مشاهده است.شامل 15 ستاره است که 6 تا از آنها با قدر 5 در جهت غربی شرقی قرار گرفته اند.قدر مجمع ستاره های آن به 3.6 می رسد وقطر ترکیب نیز 60 دقیقه قوسی است.این ستارگان خوشه به حساب نمی آ یند وستارگان تشکیل دهنده آن در فواصل بسیار متفاوتی از زمین قرار دارند (از 218 تا 1140 سال نوری).این ترکیب ستاره ای بانام Cr 399 Brocchi's Cluster  یا Collinder 399هم شناخته می شود.