کد خبر: 5461
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Advance of Perihelion

چرخش محوری

/ / / Advance of Perihelion / apsidal /

چرخش آرام محور بزرگ مدار بیضی شکل یک سیاره به دور خورشید که هم جهت با چرخش خود سیاره می‌باشد. دلیل این پدیده اثرات گرانشی خورشید و بقیه سیارات است. نام دیگر این چرخش apsidal است. مقدار چرخش برای سیاره  تیر 43 ثانیه قوسی در هر صد سال است، تئوری عام انشتین این مقدار را پیش‌بینی می‌کند و مقدار پیش‌بینی شده برای چرخش زهره 6/8 ثانیه قوسی و برای زمین 8/3 ثانیه قوسی است. تئوری نسبیت چنین چرخشی را برای ستارگان دوتایی هم پیش‌بینی می‌کند. یک ستاره تپنده دوتایی با نام PSR 19/3+16 وجود دارد که دارای چرخش محوری برابر با 227/4 درجه در سال است.