کد خبر: 5442
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Bradley .James / /

(1762-1693) ستاره شناس انگلیسی که با درجه پروفسوری در رصدخانه گرینویچ کار می کرد.در سال 1742 بعد از ادموند هالی سومین ستاره شناس سلطنتی لقب گرفت.در سال 1728 در حالی که در حال اندازه گیری اختلاف منظر ستاره گاما اژدهایی بود ابیراهی نور ستارگان راکشف کرد.این مسئله اولین اثبات برای حرکت زمین در آسمان به حساب می آمد وموفقیتی برای نظریه کپرنیک بود.او مقدار ابیراهی نور ستارگان را 20.5 ثانیه قوسی محاسبه کرد که مقدار دقیق آن 20.47 ثانیه قوسی است.او محاسبه کرد که نور خورشید بعداز 8 دقیقه و12 ثانیه به زمین می رسد که مقدار واقعی آن نیز 8 دقیقه و19 ثانیه است.او با بررسی مدار ماه بین سالهای 1727 تا 1748 متوجه تغییرات ناچیز ودوره ای حرکت رقص محوری زمین شد (NUTATION). در رصدخانه گرینویچ به اندازه گیری موقعیت هزاران ستاره پرداخت واز آنجاییکه مقدار ابیراهی نور ستارگان را نیز در نظر گرفته بود اندازه گیری های او از نفرات قبلی دقت بیشتری داشتند.او به اندازه گیری های دقیقی از قطر سیاره مشتری وپدیده های مربوط به اقمار آن پرداخت.