کد خبر: 5424
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Reddenning / /

پدیده یا تغییراتی در تابش الکترومغناطیس که ناشی از عبور آن از محیط بین ستاره ای می باشد بدین شکل که توسط ذرات گاز یا اتم جذب ودوباره تابش شده است.بیشتر این تابش دوباره در طول موجی بیشتر از طول موج اولیه رخ می دهد بنابراین نور مرئی  با طول موجهای بیشتر(نسبت به آنچه که اول داشته)  یا قرمزتر طیف تابش دوباره می شود.این تعریف در منطقه مادون قرمز طیف نیز کاربرد دارد.